การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)โดยใช้กรดซาลิไซลิก

Publish Year National Journal 1
2020 exกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, exนภลภัส บุษบงก์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ หรั่งเจริญ, "ราสาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)และการควบคุมโรคโดยใช้กรดซาลิไซลิก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1216-1226
Publish Year National Conference 1
2018 exอัจฉราพร ศรีจุดานุ, exนางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อรา Lasmenia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะและการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย