การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสที่แยกจากดิน

  • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์

  • inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี