คุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบติกต่อการยับยั้งจุลินทรีย์และการเจริญในอาหารหมักจากกากถั่วเหลือง