การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 4
2021 exอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption study of lac dyes with chitosan coated on silk fibroin using molecular dynamics simulations", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 10793
2021 exนายภูจิณณ์ โฮโนริโอ, exนางสาวสุภาวดี ไทรนิ่มนวล, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Binding interaction of protoberberine alkaloids against acetylcholinesterase (AChE) using molecular dynamics simulations and QM/MM calculations", Chemico-Biological Interactions, ปีที่ 344, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 109523--
2018 exKhunnawutmanotham, N, exLaongthipparos, C, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChimnoi, N, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of 3-aminocoumarin-N-benzylpyridinium conjugates with nanomolar inhibitory activity against acetylcholinesterase", BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, ปีที่ 14, ตุลาคม 2018, หน้า 2545-2552
2016 exPunkvang, A, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPungpo, P, "Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme and whole cells of M-tuberculosis: combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation studies", JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 1079-1091