การทดลองปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวนา