การศึกษาจนนพลศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากแกลบช้าวที่ประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม


แสดงความคิดเห็น

(0)