โครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2560