การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง.

Publish Year National Journal 1
2018 exผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ผศ.ดร.นฤมล ปทุมารักษ, "ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืด และตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน", วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 202-216
Publish Year International Conference 1
2018 exProf.Dr.Edwin Rosenberg, exProf.Dr. Ken Muir, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EXERCISE, HEALTH PROMOTION AND OLYMPISM IN AN AGING WORLD: Diverse cultures, common themes.", The 8th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2018), 20 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย