การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กระบวนการทางรังสีสำหรับการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีในการประยุกต์ด้านการเกษตร, การแพทย์ และอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2017 exKurantowicz, N., exSawosz, E., exHalik, G., exStrojny, B., exHotowy, A., exGrodzik, M., exPiast, R., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChwalibog, A., "Toxicity studies of six types of carbon nanoparticles in a chicken-embryo model", International Journal of Nanomedicine, ปีที่ 12, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 2887-2898