การสังเคราะห์และผลิตกรรมอนุภาคนาโนไม่ชอบน้ำยิ่งยวดและต้านจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารเติมแต่งสำหรับการเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ