การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นรำเต้าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต