ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ของ The Malcolm Baldrige National Quality Award