โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ