ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 1
2017 exอ.นววิช นวชีวินมัย, inนางนพวรรณ คนึงชัยสกุล(พฤกษ์เพ็ชรไพศาล), อาจารย์, exผศ.เจษฎา บุญมาโฮม, inดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดนครปฐมด้วยโปรแกรมแนะแนว", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 95-102
Publish Year National Conference 1
2017 inนางนพวรรณ คนึงชัยสกุล(พฤกษ์เพ็ชรไพศาล), อาจารย์, exอ.นววิช นวชีวินมัย, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.เจษฎา บุญมาโฮม, "ผลของโปรแกรมแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา ขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม , 28 กันยายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย