การศึกษาและประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ