การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คลองหนึ่ง และคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี