ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์

Publish Year International Journal 14
2020 exวรัญญา ศักดิ์พรรณทูร, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, exวนัชพร บุญธรรม, exพัณณิดา ขุนนามวงษ์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-14
2020 exวนัชพร บุญธรรม, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the Saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus Limtongozyma", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 199-203
2020 exนางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณฑูร, exนายจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, exDr. C. F. Chang, exDr. Shiu-Mei Liu, exDr. Ching-Fu Lee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the Family of Wickerhamiellaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 2589-2594
2019 exRungluk Kaewwichian, exPannida Khunnamwong, exSomjit Am- In, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2674-2680
2019 exYung-Yu Tsai, exTakao Ohashi, exChih-Chan Wu, exDolgormaa Bataa, exRyo Misaki, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Delta-9 fatty acid desaturase overexpression enhanced lipid production and oleic acid content in Rhodosporidium toruloides for preferable yeast lipid production", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 430-440
2019 exSakaoduoen Bunsangiam, exVarunya Sakpuntoon, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof.Dr. Takao Ohashi, exProf.Dr.Kazuhito Fujiyama, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialis", Mycobiology, ปีที่ -, ฉบับที่ 47(3), มิถุนายน 2019, หน้า 292-300
2018 exPoontawee, R., exYongmanitchai, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from a mixture of sugarcane top hydrolysate and biodiesel-derived crude glycerol by the oleaginous red yeast, Rhodosporidiobolus fluvialis", Process Biochemistry, ปีที่ 66, มีนาคม 2018, หน้า 150-161
2018 exKhunnamwong, P, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 785-799
2018 exInto, P, exPontes, A, exJacques, N, exCasaregola, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSampaio, JP, "Papiliotrema plantarum sp nov., a novel tremellaceous sexual yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1937-1941
2018 exKhunnamwong, P, exSurussawadee, J, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2455-2461
2018 exWu, CC, exTsai, YY, exOhashi, T, exMisaki, R, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujiyama, K, "Isolation of a thermotolerant Rhodosporidium toruloides DMKU3-TK16 mutant and its fatty acid profile at high temperature", FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, ปีที่ 365, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2018
2018 exKaewkrajay, C, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Spencerozyma siamensis sp nov., a novel anamorphic basidiomycetous yeast species in Puccinomycotina isolated from coral in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 3611-3614
2018 exKim, J.-Y., exJang, J.H., exPark, J.-H., exJung, H.-Y., exPark, J.-S., exCho, S.-J., exLee, H.B., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSubramani, G., exSung, G.-H., exKim, M.K., "Cellulose degrading basidiomycetes yeast isolated from the gut of grasshopper in Korea", Korean Journal of Microbiology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 362-368
2017 exKhunnamwong, P, exRibeiro, JRA, exGarcia, KM, exHagler, AN, exTakashima, M, exOhkuma, M, exEndoh, R, exSugita, T, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur plantarum f.a., sp nov., a novel cystobasidiomycetous yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 67, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 2628-2633