ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2018 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Characterization, Antifungal Activity and Plant Growth Promoting Potential of Endophytic Actinomycetes Isolated from rice (Oryza sativa L.)", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 7, พฤศจิกายน 2018, หน้า 2652-2665
2017 exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Diversity and Plant Growth Promoting Activities of Actinomycetes from Mangroves", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 1210-1223
Publish Year National Conference 1
2018 exเกณิกา ลิพันธ์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเจริญพืชและกิจกรรมการยับยั้งเชื้อราโดยแอคติโนมัยซีตจากป่าพรุคันธุลี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, ชลบุรี ประเทศไทย