นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2018 exชลกร แผลงมน, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาชุดบอดี้สูทตามความต้องการผู้ป่วยเด็กโรคสมองพิการ", ประชุมทางวชิาการครั้งที่ 56 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ Agricultural Science: Moving towards creative economy, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย