การประเมินสวัสดิภาพสัตว์ปีกจากตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อสัตว์ปีกในประเทศไทย