การประเมินสวัสดิภาพสัตว์ปีกจากตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อสัตว์ปีกในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปรียา เจริญกิจภัณฑ์, exเมจิรา มนต์วิรัตน์กุล, exพรพรรณ สุวรรณธาดา, exชุติกาญจน์ รอดสวัสดิ์, "Passive poultry welfare evaluation system set up in Thailand using meat quality parameters and corticostrerone hormone", The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019), 9 - 12 กรกฎาคม 2019, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย