โครงการวิจัยสหสาขา: โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและ ลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน