การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาการและมาตรฐานอาชีพ ปี 2560