ซีรัมโปรตีนของแมวที่มีภาวะหัวใจโตโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส