ผลของระยะเวลาการแช่ซากในน้ำยาคงสภาพชนิดสารละลายอิ่มตัวเกลือโซเดียมคลอไรด์และสารละลาย modified Larssen solution ในการรักษาสภาพซากนิ่มของสุนัขและแมวที่อุณหภูมิห้อง