การตรียมและการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและพอลิไวนิลไพโรลิโดน

  • ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของบุคลากรเคมี ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนางสาวนวลจันทร์ มัจฉริยกุล, อาจารย์

  • inนางสาวนวลจันทร์ มัจฉริยกุล, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี