โครงการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์เพื่อการออกแบบระบบระบายอากาศของไฮโดรเจนจากห้องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exวีรยุทธ สังข์ทอง , "การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์เพื่อการออกแบบระบบระบายอากาศของไฮโดรเจนจากห้องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่", การประชุมวิชาการ Engineering for Safety Society ภายใต้งานวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย