การศึกษาแนวโน้มการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในช่วงวัยเด็ก ภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจของนิสิตระดับปริญญาตรี

  • โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

  • inดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์