ชุดตรวจสอบรวดเร็วและจำเพาะสำหรับโรคเลปโตสไปโรซีสในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมโปรตีนและนาโนเทคโนโลยี