การพัฒนาทักษะและเทคนิคการเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษด้านกีฬา สุขภาพ และการออกกำลังกายในการสอนและการค้นคว้าสำหรับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี