รูปแบบการบริหารการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเซือม