การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดโดยการใช้การเขียนบันทึกสะท้อน