การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนของอากาศภายใต้การไหลท่อผ้าใบ

Publish Year National Journal 2
2022 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบภาระขาดของรอยเชื่อมผ้าทอทางสถาปัตยกรรมจากการเชื่อมลมร้อนและเหนี่ยวนำ", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 127-137
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธ์ิการนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 145-154
Publish Year National Conference 2
2022 exธนกร ประทับวงศ์, exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการถ่ายเทความร้อนของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคลิลิก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2018 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, "ชุดทดลองต้นทุนต่ำสำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผ้าทอ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, เมือง มุกดาหาร ประเทศไทย