การออกแบบระบบเตรียมฟิล์มบางราคาถูกด้วยกระบวนการสิลารเพื่อใช้เตรียมสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ (เพอรอปสไกต์)