บทบาทที่แข่งขันกันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มอาเซียน: การศึกษาการเลือกภาษาในแวดวงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมือง

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีต่อภาษาไทยและวิชาภาษาไทย", ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ใครชนะ?:การแข่งขันกันระหว่างภาษาโลกกับภาษาประจาชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์, 24 พฤษภาคม 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย