ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 3
2023 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์, exนายสุชัย หรดี, exนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, exนายอำพน วนพานิช, exนายชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, exนายพรเทพ เจริญสืบสกุล, exนายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, exนายสุรชัย โภคะมณี , "Diversity of Araceae in the National Parks of Kanchanaburi, Chiang Mai and Kamphaeng Petch Province in Thailand", Advance Research in Sciences (ARS), ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-5
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae inDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology B , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 49-59
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดอกรัก มารอด, exผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Diversity of Araceae in Mae Takhrai National Park, Chiang Mai Province in Thailand", International Journal of Scientific & Engineering Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1516-1520
Publish Year International Conference 1
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ดอกรัก มารอด, exผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Utilization of wild plants in Mae Takhrai National Park, Chiang Mai Province", The International Conference on Biodiversity IBD2019, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพ