การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตของกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในที่สูง ภายใต้สภาพภูมิศาสตร์การปลูกเลี้ยงที่มีความแตกต่างด้านอุณหภูมิเป็นสำคัญ -- ช่วงที่ 2