การยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella sp. โดยใช้สารละลายไคโตซานผสมโพลีเมอร์เคลย์ระดับนาโน