การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฟเตสที่ผลิตโดยจุลินทรีย์แยกจากดิน