การประเมินพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำตะคองด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD

Publish Year National Conference 1
2017 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, exนายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำตะคองด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย