การติดตามผลการจับสัตว์น้ำ แหล่งประมงและรายได้จากการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณชายฝั่งพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี