ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

Publish Year International Journal 2
2019 exนายภัทรสกุณ ภูคัสมาศ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการทำแห้งด้วยเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมและเตาอบฟลูอิไดซ์เบดต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 96-102
2019 exนายภัทรศกุณ ภูคัสมาศ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว: ผลของกระบวนการหุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วทำแห้งโดยเตาอบไมโครเวฟอุตสาหกรรม", Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2019, หน้า 330-334
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแปรรูปข้าวมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย", 2019 Conference on Grain Industry Development and Annual Meeting of Taiwan Grain Industry Association, 4 กันยายน 2019, Taichung ไต้หวัน
2018 exนายภัทรศกุณ ภูคัสมาส, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการหุงต้มข้าวต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วอบแห้งด้วยเตาอบไมโครเวฟอุตสาหกรรม", International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายภัทรศกุณ ภูคัสมาศ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการอบแห้งด้วยเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมกับเตาอบฟลูอิไดซ์เบดในด้านคุณภาพของข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว", The 9th RMUTP International Conference, 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, exนส สุรีพร โถสกุล, exนส. สุทธาริดา สุวรรณพิเชษฐ์, "กรรมวิธีการผลิตข้าวหุงสุกกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2018