โซ่ของการแจกแจงความน่าจะเป็นและกฎของเบนฟอร์ด

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.พงศ์พล เรือนคง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ, "Chains of truncated beta distributions and Benford's law", Uniform Distribution Theory, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 27-32