ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี (ฤดูแล้ง)