การสังเคราะห์มโนทัศน์จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพุทธจริยศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Climate Change through Environmental Ethics and Buddhist Philosophy", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ Spec Issu, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 95-111
Publish Year National Journal 1
2016 exเอก โกไศยกานนท์, inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนายผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ และ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า", วารสารเซนต์จอห์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 19, ฉบับที่ 25, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 29-46