การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 2
2021 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis of Standard Uncertainty of Six Degree of Freedom (DOF) Robot", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 43-50
2020 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกฤติยา พาอิ่ม, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Joint Assembly Geometric Errors Affecting End-Effector for Six-Axis Robots", Robotics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 1
2020 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกฤติยา พาอิ่ม, "การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO 9283 ด้วยเลเซอร์แทรกเกอร์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 110, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า ---
Publish Year International Conference 1
2020 exเรือเอก อัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Development of Mathematical Model for Predictive of The Standard Uncertainty of Robot Arm", 2020 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020), 16 - 18 เมษายน 2020, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าความผิดพลาดแบบสุ่มของข้อต่อของแขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2563, 6 - 8 พฤษภาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exนางสาวนริสา ทองนุ่ม, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO9283", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference, 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย