การคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์