การใช้สมุนไพรเพื่อล้างพิษสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรชุมชนลุ่มน้ำก่ำแบบมีส่วนร่วม