โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาจากระยะไกล