การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภคในประเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Publish Year International Journal 1
2020 exTirawat Rairat, exChia-Yu Hsieh, exWipavee Thongpiam, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exChi-Chung Chou, "Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Niletilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosingregimen determination", Aquaculture, ปีที่ 517, ฉบับที่ 734394, มกราคม 2020, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 4
2020 exปวริศ บุษบงค์, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Sanguinarine ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และพยาธิสภาพของกุ้งขาวแวนนาไมหลังได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในห้องปฏิบัติการ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 871-878
2020 exสุธาทิพย์ บุญช่วย, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไขมันจำเป็นที่สกัดจากพืช ต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังจากได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 879-886
2020 exสรวณีย์ วิริยะอัครเดชา, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exพทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, exเบญจพร สัมฤทธิเวช, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exวิษณุ ธรรมลิขิตกุล, "การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ( Litopenaeus vannamei) ในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1124-1133
2019 exชัญญา รัตนนาวินกุล, exอรุโณทัย คัตนันท์, exKanokwan Cherdkeattipol, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดไขมันสายกลางต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอรวมในลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019
Publish Year International Conference 2
2018 exBenjamas Kunna, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Traditional Thai Plants on Growth, Survival and Resistant to Vibrio parahaemolyticus in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok
2018 exPutsucha Phansawat, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Silo health104L on Growth and Disease Resistant of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) to Vibrio parahaemolyticusAHPND.", International conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok